XVI. Valná hromada 2022-2

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zápis z XVI. Valné hromady KHnet.info, z. s. - II. zasedání

Valná hromada se konala 4.6.2022 od 15:00 hodin do 17:15 hodin.
Řádných členů v KHnet.info, z. s. ke dni 27.04.2019 16:00: 3054

Členů přítomných na Valné hromadě při zahájení: 3068, tj. 0,81 %
Postupně narostl počet členů přítomných na Valné hromadě na: 25, tj. 0,79 %


Valná hromada byla usnášení schopná.

Předsedající Valné hromady: Aleš Kerner
Skrutátoři: Lukáš Jelínek, Jan Mysliveček
Zapisovatel: Aleš Kerner

Zápis schválí a ověří:
Jan Moravčík, narozen 03.09.1983

Svůj podpis připojí i předseda KHnet.info, z. s.:
Aleš Kerner, narozen 04.04.1979

Vysvětlení pojmů:
VH - Valná hromada
Spolek - KHnet.info, z. s.
Rada - Rada Spolku

1. Zahájení

- Jednání VH bylo zahájeno 4.6.2022 v 15:15 hodin
- Radou určený předsedající VH, Aleš Kerner, zahájil VH.

2. Volba orgánů VH

- Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleše Kernera (3 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE, 2 RADNÍ NEPŘÍTOMNI)

- VH zvolila skrutátory, Lukáše Jelínka a Jana Myslivečka ( 21 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)

- VH zvolila ověřovatele zápisu Jana Moravčíka ( 20 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

- Program VH je neměnný, bude přiložen k zápisu z VH

- Předsedající VH oznámil, že tento zápis bude potvrzením o volbě kontrolní komise, volbě radních a předsedy spolku.

3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2019, 2020 a 2021, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce

- Aleš Kerner přednesl zprávu o činnosti Spolku v letech 2019-2021, o stavu majetku a roční uzávěrce.
- Aleš Kerner přednesl data z účetní uzávěrky a vysvětlil vznik účetní ztrát. Ztráty jsou uhrazeny z účetně nerozděleného zisku spolku z minulých let
- Aleš Kerner přečetl závěr z revizní zprávy kontrolní komise.
- Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku Spolku.

4. Schválení roční účetní uzávěrky

- Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2019, 2020, 2021 (21 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)
- Výkazy a Výkazy v plném rozsahu za rok 2019-2021 budou připojeny k zápisu z VH
- Revizní zpráva kontrolní komise za rok 2019-2021 bude připojena k zápisu z VH

5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2019-2021

- Aleš Kerner zhodnotil prezentoval provedené investice v roce 2019-2021

6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami

- Prezentaci o grantovém systému a akcích KHnetu v přednesl Jan Moravčík
- Prezentaci Parkinto přednesl Ladislav Šorčík

Přišli další 4 členové, je nás 25.
Odešli čtyři členové, je nás 21.

7. Plány rozvoje na rok 2022 a další

- Aleš Kerner prezentoval plány na následující období.
- Aleš Kerner informoval o problémovém přístupovém bodě Opat, které vedli ke zrušení přístupového bodu.

8. Volba Kontrolní komise a členů Rady

Kandidáty na post člena Kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Tvrdík, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Vyčítal, stávající člen Kontrolní komise

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 25 hlasovacích lístků, z toho 25 platných hlasovacích lístků
- Alois Salák - 24 hlasů
- Tomáš Tvrdík - 21 hlasů
- Tomáš Vyčítal - 23 hlasů

Novými členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.04.1981
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969

Kandidáty na post člena Rady jsou:
- Aleš Kerner
- Martin Svoboda
- Zbyněk Cirmr
- Ladislav Šorčík
- Jan Moravčík
- Pavel Maxa
- Adam Kratochvíl
- Tomáš Lebeda
- Josef Dlouhý

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 25 hlasovacích lístků, z toho 25 platných hlasovacích lístků
- Aleš Kerner - 24 hlasů
- Ladislav Šorčík - 22 hlasů
- Zbyněk Cirmr - 21 hlasů
- Jan Moravčík - 20 hlasů
- Martin Svoboda - 18 hlasů
- Tomáš Lebeda - 16 hlasů
- Adam Kratochvíl - 15 hlasů
- Pavel Maxa - 10 hlasů
- Josef Dlouhý - 6 hlasů


Novými členy Rady jsou:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979
- Martin Svoboda, narozen 03.02.1975
- Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961
- Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985
- Jan Moravčík, narozen 03.09.1983
- Adam Kratochvíl, 11.11.1988
- Tomáš Lebeda, 24.8.1985

- Proběhla volba předsedy Spolku (Volí Rada spolku).
Novým předsedou spolku je: - Aleš Kerner ( 6 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

Odešli dva členové, je nás 19.

Aleš Kerner, Jan Moravčík a Zbyněk Cimr zažádali o snížení délky mandátu na 2 roky.
Hlasování o snížení délky mandátu členům, kteří o to požádali ( 18 PRO, 1 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)

9. Členské otázky, přijímání a vylučování členů

Aleš Kerner informoval, že člen 5239 byl k 28.2.2022 vyloučen za bezprecedentní poškození jména spolku KHnet.info, z. s. a porušování stanov a povinností člena spolku.

Odešel jeden člen, je nás 18.

10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2022 - 2023

Aleš Kerner navrhuje termíny akcí KHnetu v roce 2019 a 2020 takto:
17.09.2022 - Skoro podzimní KHnetí buřtování - sobota
07.01.2023 - Novoroční KHnetí buřtování - sobota
11.05.2023 - Valná hromada I. zasedání - čtvrtek
20.05.2023 - Valná hromada II. zasedání - sobota

Hlasování termínech akcí KHnetu v roce 2022 - 2023 ( 14 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE)

11. Různé

- žádné návrhy k řešení

12. Diskuze

- žádné návrhy k řešení

13. Závěr VH

Předsedou Spolku je:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, zvolen do 5.6.2022, mandát platný do VH 2024

Radními jsou:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2024
- Martin Svoboda, narozen 03.02.1975, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2025
- Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2024
- Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2025
- Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2024
- Adam Kratochvíl, 11.11.1988, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2025
- Tomáš Lebeda, 24.8.1985, zvolen 5.6.2022, mandát platný do VH 2025

Členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983, zvolen 5.6.2022
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.4.1981, zvolen 5.6.2022
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, zvolen 5.6.2022

VH byla ukončena 4.6.2022 v 17:15

Osobní nástroje