XV. Valná hromada 2019-2

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zápis z XV. Valné hromady KHnet.info, z. s. - II. zasedání

Valná hromada se konala 27.04.2019 od 16:00 hodin do 18:40 hodin.
Řádných členů v KHnet.info, z. s. ke dni 27.04.2019 16:00: 3054
Členů přítomných na Valné hromadě při zahájení: 17, tj. 0,56 %
Postupně narostl počet členů přítomných na Valné hromadě na: 20, tj. 0,65 %

Valná hromada byla usnášení schopná.

Předsedající Valné hromady: Aleš Kerner
Skrutátoři: Lukáš Jelínek a Eva Sosnovcová
Zapisovatel: Aleš Kerner

Zápis schválí a ověří:
Jan Moravčík, narozen 03.09.1983
Svůj podpis připojí i předseda KHnet.info, z. s.:
Aleš Kerner, narozen 04.04.1979

Vysvětlení pojmů:
VH - Valná hromada
Spolek - KHnet.info, z. s.
Rada - Rada Spolku

1. Zahájení

- Jednání VH bylo zahájeno 27.4.2019 v 16:15 hodin
- Radou určený předsedající VH, Aleš Kerner, zahájil VH.

2. Volba orgánů VH

- Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleše Kernera (4 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE, 2 RADNÍ NEPŘÍTOMNI)

- VH zvolila skrutátory, Lukáše Jelínka a Evu Sosnovcovou( 17 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)

- VH zvolila ověřovatele zápisu Jana Moravčíka ( 16 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

- Program VH je neměnný, bude přiložen k zápisu z VH

- Předsedající VH oznámil, že tento zápis bude potvrzením o volbě kontrolní komise, volbě radních a trvání mandátu stávajících radních.

3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2018, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce

- Aleš Kerner přednesl zprávu o činnosti Spolku v roce 2018, o stavu majetku a roční uzávěrce.
- Aleš Kerner přednesl data z účetní uzávěrky a vysvětlil vznik účetní ztráty. Ztráta bude uhrazena z účetně nerozděleného zisku spolku z minulých let
- Aleš Kerner přečetl závěr z revizní zprávy kontrolní komise.
- Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku Spolku.

4. Schválení roční účetní uzávěrky

- Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2018 (17 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)
- Výkazy a Výkazy v plném rozsahu za rok 2018 budou připojeny k zápisu z VH
- Zpráva revizní zprávy za rok 2018 bude připojena k zápisu z VH

- přišel další člen, je nás 18

5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2018

- Aleš Kerner zhodnotil prezentoval provedené investice v roce 2018

6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami

- přišel další člen, je nás 19
- přišel další člen, je nás 20

- Prezentaci o grantovém systému a akcích KHnetu v přednesl Jan Moravčík
- Prezentaci o Knihobudce přednesl Martin Svoboda
- Prezentaci o projektu První právní pomoci přednesl Martin Běhounek
- Prezentaci spolku Plac pro Vás přednesl Josef Dlouhý

7. Plány rozvoje na rok 2019 a další

- Aleš Kerner prezentoval plány na následující období.

8. Volba Kontrolní komise a členů Rady

Kandidáty na post člena Kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Tvrdík, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Vyčítal, stávající člen Kontrolní komise

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 20 hlasovacích lístků, z toho 20 platných hlasovacích lístků
- Alois Salák - 19 hlasů
- Tomáš Tvrdík - 20 hlasů
- Tomáš Vyčítal - 20 hlasů

Novými členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.04.1981
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969

Kandidáty na post člena Rady jsou:
- Martin Svoboda, stávající člen Rady
- Zbyněk Cimr, stávající člen Rady
- Ladislav Šorčík, stávající člen Rady

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 20 hlasovacích lístků, z toho 20 platných hlasovacích lístků
- Martin Svoboda - 18 hlasů
- Zbyněk Cimr - 18 hlasů
- Ladislav Šorčík - 18 hlasů


Novými členy Rady jsou:
- Martin Svoboda, narozen 03.02.1975
- Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961
- Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985

9. Členské otázky, přijímání a vylučování členů

Hlasování o vyloučení člena č. 3323 pro poškození spolku ( 14 PRO, 1 PROTI, 5 ZDRŽEL SE)
Hlasovalo více jak 3/5 ze všech přítomných členů.

Ing. Jan Vališ žádá uvést jmenovitě do zápisu, že se zdržel hlasování.

10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2019 a 2020

Aleš Kerner navrhuje termíny akcí KHnetu v roce 2019 a 2020 takto:
14.09.2019 - Skoro podzimní KHnetí buřtování - sobota
04.01.2020 - Novoroční KHnetí buřtování - sobota
16.04.2020 - Valná hromada I. zasedání - čtvrtek
25.04.2020 - Valná hromada II. zasedání - sobota
15.08.2020 - KHnetí Tmelení - sobota

- Hlasování termínech akcí KHnetu v roce 2020 ( 19 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

11. Závěr VH

Předsedou Spolku je:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979

Radními jsou:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, zvolen 21.4.2018
- Martin Svoboda, narozen 03.02.1975, zvolen 27.4.2019
- Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961, zvolen 27.4.2019
- Petr Kaizner, narozen 07.11.1980, zvolen 21.4.2018
- Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985, zvolen 27.4.2019
- Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, zvolen 21.4.2018
- Pavel Maxa, narozen 02.03.1982, zvolen 21.4.2018

Členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983, zvolen 27.4.2019
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.4.1981, zvolen 27.4.2019
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, zvolen 27.4.2019

VH byla ukončena 27.4.2019 v 18:40.

Osobní nástroje