XI. Valná hromada 2015

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zápis z XI. Valné hromady KHnet.info, o. s.

Valná hromada se konala 23.05.2015 od 16:15 hodin do 17:55 hodin.
Řádných členů v KHnet.info, o. s. ke dni 23.05.2015: 2771
Členů přítomných na Valné hromadě při zahájení: 35, tj. 1,26%

Valná hromada byla usnášení schopná.

Předsedající Valné hromady: Aleš Kerner
Skrutátoři: Lukáš Jelínek a Michal Šuráň
Zapisovatel: Aleš Kerner

Zápis schválí a ověří:
Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora
Svůj podpis připojí i předseda KHnet.info, o. s.:
Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora

Vysvětlení pojmů:
VH - Valná hromada
Sdružení - KHnet.info, o. s.
Rada - Rada Sdružení

1. Zahájení

- Jednání VH bylo zahájeno 23.05.2015 v 16:15 hodin
- Radou určený předsedající VH, Aleš Kerner, zahájil VH.

2. Volba orgánů VH

- Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleše Kernera (5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE, 1 RADNÍ NEPŘÍTOMEN)

- VH zvolila skrutátory, Lukáše Jelínka a Michala Šuráně a ověřovatele zápisu Jana Moravčíka (33 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE)

- VH schválila navržený program jednání (34 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)
- Schválený program bude přiložen k zápisu z VH

- Předsedající VH oznámil, že podpisy ověřovatelů na tomto zápisu z VH budou úředně ověřeny pro lepší věrohodnost zápisu před úřady. Zároveň tento zápis bude potvrzením o volbě kontrolní komise, volbě radních, trvání mandátu stávajících radních a potvrzením o volbě předsedy sdružení.

3. Zpráva Rady o činnosti Sdružení v roce 2014, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce

- Aleš Kerner přednesl zprávu o činnosti Sdružení v roce 2014, o stavu majetku a roční uzávěrce.
- Aleš Kerner přednesl data z účetní uzávěrky a vysvětlil vznik přebytků hospodaření. Veškeré přebytky hospodaření Sdružení budou použity pro rozvoj sítě Sdružení v dalších letech
- Aleš Kerner přečetl závěr z revizní zprávy kontrolní komise.
- Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku Sdružení.

4. Schválení roční účetní uzávěrky

- Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2014 (34 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)
- Výkazy a Výkazy v plném rozsahu za rok 2014 budou připojeny k zápisu z VH
- Zpráva revizní zprávy za rok 2014 bude připojena k zápisu z VH

5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2014

- Aleš Kerner zhodnotil rozvoj a přehled investic v roce 2014
- Hlasování - Valná hromada bere zprávu na vědomí (35 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)

6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami

- Prezentaci přednesl Jan Moravčík

přišel člen, je nás 36

7. Plány rozvoje na rok 2015 a další

- Aleš Kerner prezentoval následující plány:

- Nové linky a servery pro zapojení sítě do Internetu
- Výkopy optických tras
- Rozšiřování do nových oblastí a renovace stávajících bodů
- Hlasování - Valná hromada bere zprávu na vědomí (36 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)

8. Změna stanov

- Aleš Kerner informoval o změnách ve stanovách.
- Žádný z členů nevznesl dodatečný návrh na změnu v navrhovaných stanovách
- hlasování musí proběhnout 3/5 většinou

- Hlasování o přijetí nových stanov (35 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

- Nové stanovy budou přiloženy k zápisu z Valné Hromady

9. Změna délky mandátů

- Aleš Kerner se ptal členů Sdružení, zda chtějí provést změnu v délce mandátů. Jak Kontrolní komise, tak Rady.
- Nebyl vznesen žádný návrh na změnu délky mandátů

10. Volba Kontrolní komise

Kandidáty na post člena Kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Tvrdík, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Vyčítal

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 36 hlasovacích lístků, z toho 36 platných hlasovacích lístků
- Alois Salák - 36 hlasů
- Tomáš Tvrdík - 36 hlasů
- Tomáš Vyčítal - 35 hlasů

Novými členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983, bytem Sadová 191, Kutná Hora
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.04.1981, bytem Na Kavkách 364, Kutná Hora
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, bytem Kobylnice 42, Kutná Hora

11. Volba členů Rady

Kandidáty na post člena Rady jsou:
- Aleš Kerner, stávající člen Rady
- Petr Kaizner, stávající člen Rady
- Pavel Maxa, stávající člen Rady
- Jan Moravčík, stávající člen Rady

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 36 hlasovacích lístků, z toho 36 platných hlasovacích lístků
- Aleš Kerner - 34 hlasů
- Petr Kaizner - 34 hlasů
- Pavel Maxa - 33 hlasů
- Jan Moravčík - 36 hlasů

Novými členy Rady jsou:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora
- Petr Kaizner, narozen 07.11.1980, bytem Na Vítkově 682, Kutná Hora
- Pavel Maxa, narozen 02.03.1982, bytem Studentů 135, Kutná Hora
- Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora

1 člen odešel, je nás 35

- Předsedající vyhlásil přestávku, aby Rada Sdružení mohla zvolit nového předsedu Sdružení.

- Volbě předsedy byli přítomni všichni členové rady, tedy Aleš Kerner, Martin Svoboda, Petr Kaizner, Zbyněk Cimr, Jan Moravčík, Ladislav Šorčík a Pavel Maxa

Novým předsedou Sdružení je:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora, zvolen byl 4 hlasy, 3 se zdrželi

12. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2016

Aleš Kerner navrhuje termíny akcí KHnetu v roce 2016 takto:
02.01.2016 - KHnetí buřtování - sobota
13.08.2016 - KHnetí Tmelení - sobota

O termínu VH bude do 15.1.2016 vyhlášena anketa v trvání do 31.1.2016
- Hlasování o navržených termínech akcí (33 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE)

13. Závěr VH

Předsedou Sdružení je:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, zvolen 23.5.2015.

Radními jsou:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015
- Martin Svoboda, narozen 03.02.1975, bytem Masarykova 600, Kutná Hora, zvolen 29.6.2013
- Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961, bytem Opletalova 171, Kutná Hora, zvolen 29.6.2013
- Petr Kaizner, narozen 07.11.1980, bytem Na Vítkově 682, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015
- Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985, bytem Na Vítkově 683, Kutná Hora, zvolen 29.6.2013
- Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015
- Pavel Maxa, narozen 02.03.1982, bytem Studentů 135, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015

Členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983, bytem Sadová 191, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.4.1981, bytem Na Kavkách 364, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015
- Tomáš Vyčítal, narozen, 16.11.1969, bytem Kobylnice 42, Kutná Hora, zvolen 23.5.2015

VH byla ukončena 23.05.2015 v 17:55.

Osobní nástroje