X. Valná hromada 2014

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zápis z X. Valné hromady KHnet.info, o.s.

Valná hromada se konala 12.7.2014 od 16:00 hodin.
Řádných členů ve Sdružení ke dni 12.7.2014: 2620
Členů přítomných na Valné hromadě při zahájení: 30, tj. 1,145%

Valná hromada byla usnášení schopná.

Předsedající Valné hromady: Aleš Kerner
Skrutátoři: Lukáš Jelínek a Ladislav Čermák
Zapisovatel: Aleš Kerner

Zápis schválí a ověří:
Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora
Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora

Vysvětlení pojmů:
VH - Valná hromada
Sdružení - KHnet.info, o.s.
Rada - Rada Sdružení

1. Zahájení

- Jednání VH bylo zahájeno 12.07.2014 v 16:12 hodin
- Radou určený předsedající Valné hromady (dále jen VH) Sdružení Aleš Kerner zahájil VH.

2. Volba orgánů VH

- Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleše Kernera (4 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE, 2 RADNÍ NEPŘÍTOMEN)
- VH zvolila skrutátory, Lukáše Jelínka a Ladislava Čermáka (29 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

- VH zvolila ověřovatele zápisu: Jana Moravčíka (29 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

- VH schválila navržený program jednání (30 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)
- Schválený program bude přiložen k zápisu z VH

- Předsedající VH oznámil, že podpisy ověřovatelů na tomto zápisu z VH budou úředně ověřeny pro lepší věrohodnost zápisu před úřady. Zároveň tento zápis bude potvrzením o volbě kontrolní komise a trvání mandátu rady a předsedy sdružení.

3. Zpráva Rady o činnosti Sdružení v roce 2013, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce

- Jan Moravčík odprezentoval grantový systém KHnet.info. - Předsedající přednesl zprávu o činnosti Sdružení v roce 2013, o stavu majetku a roční uzávěrce.
Přišel další člen 16:24: je nás 31 - Aleš Kerner přednesl data z účetní uzávěrky a vysvětlil vznik přebytků hospodaření. Veškeré přebytky hospodaření Sdružení budou použity pro rozvoj sítě Sdružení v dalších letech
- Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku Sdružení.

4. Schválení roční účetní uzávěrky

- Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2013 (30 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)
- Výkazy a Výkazy v plném rozsahu budou připojeny k zápisu z VH

5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2013

- Jan Moravčík s Alešem Kernerem okomentovali puštěnou prezentaci ke zhodnocení vývoje

- Nově budované přístupové body
- Náhrada po zrušeném bodu - Uhelná
- Budování ochozu na komíně - Krako
- Vývoj počtu členů
- Úpravy a ústředně
- Hotové optické výkopy a zafoukané trubky

- Aleš Kerner prezentoval členům fotografie našich nových přístupových bodů, budovy a optických tras.

6. Plány rozvoje na konec roku 2014 a další

- Aleš Kerner prezentoval následující plány:

- Dobudování serverovny + elektrocentrála
- Příprava upgrade páteřní linky
- Rozšiřování do nových oblastí

7. Volba Kontrolní komise

Kandidáty na post člena Kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Tvrdík, stávající člen Kontrolní komise
- Jan Vališ
- Aleš Kapička

odešel člen 17:14, je nás opět 30

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 31 hlasovacích lístků, z toho 31 platných hlasovacích lístků
- Alois Salák - 22 hlasů
- Tomáš Tvrdík - 17 hlasů
- Jan Vališ - 11 hlasů
- Aleš Kapička - 12 hlasů

Novými členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák
- Tomáš Tvrdík

8. Hlasování o návrzích členů

- bylo vzneseno pouze několik dotazů členů, na které Radní odpověděli, ale nehlasovalo se o nich.

Jan Moravčík navrhuje termín příští VH 23.5.2015 a termín na KHnetí Tmelení na 15.8.2015. - (27 PRO, 2 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

Aleš Kerner navrhl, aby jsi KHnet mohl půjčit finance z pracovní skupiny KHnetGSM v případě potřeby. - (27 PRO, 0 PROTI, 3 ZDRŽEL SE)


Závěr VH

- Valná hromada potvrzuje, že předsedou Sdružení je Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, zvolen 12.5.2012.

- Valná hromada potvrzuje, že Radními jsou:
Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora
Martin Svoboda, narozen 03.02.1975, bytem Masarykova 600, Kutná Hora
Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961, bytem Opletalova 171, Kutná Hora
Petr Kaizner, narozen 07.11.1980, bytem Na Vítkově 682, Kutná Hora
Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985, bytem Na Vítkově 683, Kutná Hora
Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora
Pavel Maxa, narozen 02.03.1982, bytem Studentů 135, Kutná Hora

- Valná hromada potvrzuje, že členy kontrolní komise jsou:
Alois Salák, narozen 08.01.1983, bytem Sadová 191, Kutná Hora
Tomáš Tvrdík, narozen 23.4.1981, bytem Na Kavkách 364, Kutná Hora


VH byla ukončena v 17:45. Další Valná hromada bude dne 23.5.2015.

Osobní nástroje