VIII. Valná hromada 2012

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zápis z VIII. Valné hromady KHnet.info, o.s.

Valná hromada se konala 12.05.2012 v 16:00 hodin.
Řádných členů ve Sdružení ke dni 12.05.2012: 2628
Členů přítomných na Valné hromadě při zahájení: 33, tj. 1,26%

Později přišlo ještě 6 členů
Členů přítomných na Valné hromadě: 39, tj. 1,48%

Valná hromada byla usnášení schopná.

Předsedající Valné hromady: Aleš Kerner
Skrutátoři: Lukáš Jelínek, Jan Mysliveček
Zapisovatel: Aleš Kerner

Zápis schválí a ověří:
Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora
Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora

Vysvětlení pojmů:
VH - Valná hromada
Sdružení - KHnet.info, o.s.
Rada - Rada Sdružení

1. Zahájení

- Jednání VH bylo zahájeno 12.05.2012 v 16:06 hodin
- Radou určený předsedající Valné hromady (dále jen VH) Sdružení Aleš Kerner zahájil VH.

2. Volba orgánů VH

- Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleše Kernera (5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE, 1 RADNÍ NEPŘÍTOMEN)
- VH zvolila skrutátory, Jana Myslivečka a Lukáše Jelínka (32 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

- VH zvolila ověřovatele zápisu: Jana Moravčíka (32 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

- Aleš Kerner vysvětlil nesvolání VH v roce 2011.

Přišlo 6 členů
Členů přítomných na Valné hromadě: 39, tj. 1,48%

- VH schválila navržený program jednání, který byl návrhem Aleše Kernera rozšířen (39 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)
- Schválený program bude přiložen k zápisu z VH

- Předsedající VH oznámil, že podpisy ověřovatelů na tomto zápisu z VH budou úředně ověřeny pro lepší věrohodnost zápisu před úřady. Zároveň tento zápis bude potvrzením o volbě Radních a Předsedy Sdružení.

3. Zpráva Rady o činnosti Sdružení v roce 2010 a 2011, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce

- Předsedající přednesl zprávu o činnosti Sdružení v roce 2010 a 2011, o stavu majetku a roční uzávěrce.
- Aleš Kerner přednesl data z účetní uzávěrky a vysvětlil vnik přebytků hospodaření. Veškeré přebytky hospodaření Sdružení budou použity pro rozvoj sítě Sdružení v dalších letech
- Bylo vzneseno několik dotazů, které byly na místě zodpovězeny

- Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku Sdružení.
- Kontrolní komise odsouhlasila účetní závěrku roku 2010 a 2011.
- Zpráva kontrolní komise bude přiložena k zápisu z Valné hromady

4. Schválení roční účetní uzávěrky

- Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2010 a 2011 (39 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)
- Výkazy a Výkazy v plném rozsahu budou připojeny k zápisu z VH

5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2010 a 2011

- Předsedající přečetl zprávu zhodnocující rozvoj Sdružení a přehled investic v roce 2010 a 2011

6. Plány rozvoje na rok 2012 a další

- Předsedající přednesl plány a vize na rok 2012 a další roky.
- Struktura nákladů je plánována pro rok 2012 stejná, jako v roce 2011

7. Založení servisní organizace

- Předsedající přednesl návrh VH založit servisní organizaci 100% vlastněnou sdružením a vysvětlil důvody k založení servisní organizace.

- Proběhla diskuze

- VH ukládá Radě založit společnost s ručením omezeným, která bude pro Sdružení servisní organizací a bude moci vykonávat obchodní činnost a zajišťovat servis a služby členům i nečlenům sdružení. Rada pro tuto založenou společnost zajistí i veřejnou telekomunikační licenci. V servisní organizaci bude jediný společník KHnet.info, o.s. (39 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)

8. Změna stanov

- Předsedající přednesl návrh na změnu stanov Sdružení.

- Proběhla diskuze ohledně nově navrženého bodu Čl. IV, bod 1), písm. f).

- z diskuze vzešly tři protinávrhy, o kterých bylo postupně hlasováno.
- 1. protinávrh: Každý člen může na základě zmocnění dle Čl. IV, bod 1., písm. c) zastupovat maximálně 10 členů na základě plné moci. (0 PRO, 39 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)
- 2. protinávrh: Čl. IV, bod 1., písm. c) stanov se mění takto: Zastupování plnou mocí se ruší (3 PRO, 34 PROTI, 2 ZDRŽEL SE)
- 3. protinávrh: Čl. IV, bod 1., písm. c) stanov se mění takto: Nechat se při schůzi členů zastupovat osobou blízkou definovanou § 116 obč. zákoníku na základě plné moci. (33 PRO, 4 PROTI, 2 ZDRŽEL SE)

- VH hlasovala o předložených změnách stanov Sdružení jako celku. (38 PRO, 1 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)

- Odsouhlasené stanovy budou přiloženy z zápisu z VH

9. Volba Radních

- Radním Alešovi Kernerovi, Petru Kaiznerovi, Janu Schubertovi a Pavlu Maxovi skončil mandát

- Kandidáti Jan Moravčík a David Marcaník vystoupili s kandidátními projevy před účastníky VH

Kandidáty na post radního jsou:
- Aleš Kerner, stávající Radní
- Petr Kaizner, stávající Radní
- Pavel Maxa, stávající Radní
- Jan Moravčík
- David Marcaník

- Nikdo z dalších členů se před termínem VH ani na VH samotné ke kandidatuře na funkci radního nepřihlásil.
- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 39 hlasovacích lístků, z toho 37 platných hlasovacích lístků
- Hlasovací lístky budou přiloženy k zápisu z VH
- Aleš Kerner - 36 hlasů
- Petr Kaizner - 36 hlasů
- David Marcaník - 13 hlasů
- Pavel Maxa - 31 hlasů
- Jan Moravčík - 29 hlasů

Novými radními jsou:
Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora
Petr Kaizner, narozen 07.11.1980, bytem Na Vítkově 682, Kutná Hora
Pavel Maxa, narozen 02.03.1982, bytem Studentů 135, Kutná Hora
Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora

- Předsedající vyhlásil přestávku, aby Rada Sdružení mohla zvolit nového předsedu Sdružení.

- Volbě předsedy byli přítomni všichni členové rady, tedy Aleš Kerner, Martin Svoboda, Petr Kaizner, Zbyněk Cimr, Jan Moravčík, Ladislav Šorčík a Pavel Maxa

Novým předsedou Sdružení je:
- Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora, zvolen byl 6 hlasy, 1 se zdržel

10. Volba nové Kontrolní komise

- Předsedající vyzval členy, aby kandidovali do kontrolní komise.

Kandidáty na post člena kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, stávající člen kontrolní komise
- Tomáš Tvrdík, stávající člen kontrolní komise

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 39 hlasovacích lístků, z toho 39 platných hlasovacích lístků
- Hlasovací lístky budou přiloženy k zápisu z VH
- Alois Salák - 37 hlasů
- Tomáš Tvrdík - 38 hlasů

Novými členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, narozen 08.01.1983, bytem Sadová 191, Kutná Hora
- Tomáš Tvrdík, narozen 23.04.1981, bytem Partyzánská 695, Kutná Hora

11. Hlasování o návrzích členů

- bylo vzneseno několik dotazů členů, na které Radní odpověděli

Závěr VH

Další Valná hromada bude v období březen-květen 2013.

Osobní nástroje