VII. Valná hromada 2010

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zápis z VII. Valné hromady KHnet.info, o.s.

Valná hromada se konala 10.04.2010 v 16:00 hodin.
Řádných členů ve Sdružení ke dni 10.04.2010: 2320
Členů přítomných na Valné hromadě: 40, tj. 1,7%

Valná hromada byla usnášení schopná.

Předsedající Valné hromady: Aleš Kerner
Skrutátoři: Petr Kaizner, Pavel Maxa
Zapisovatel: Aleš Kerner

Zápis schválí a ověří:
Aleš Kerner
Petr Pokorný

1. Zahájení

- Jednání VH bylo zahájeno 10.04.2010 v 16:08 hodin
- Radou určený předsedající Valné hromady (dále jen VH) Sdružení Aleš Kerner zahájil VH.

2. Volba orgánů VH

- Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleš Kernera (4 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE)
- Rada před zahájením VH zvolila skrutátory VH, Petra Kaiznera a Pavla Maxu (4 PRO, 0 PROTI, 2 ZDRŽEL SE)

- VH zvolila ověřovatele zápisu:
Jakub Turek (38 PRO, 2 ZDRŽEL SE)

- VH schválila navržený program jednání (40 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)

3. Zpráva Rady o činnosti Sdružení v roce 2009, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce

- Předsedající přednesl zprávu o činnosti Sdružení v roce 2009, o stavu majetku a roční uzávěrce.
Nikdo z členů nevznesl dotaz
Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku Sdružení

přišel člen je nás 41.

4. Schválení roční účetní uzávěrky

- Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2009 (41 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)

5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2009 a 6. Plány rozvoje na rok 2010 a další

- Předsedající přečetl zprávu zhodnocující rozvoj Sdružení a přehled investic v roce 2009 a přednesl plány na rok 2010 a další roky.

7. Volba jednoho člena Rady

- Radním Martinu Svobodovi, Zbyňkovi Cimrovi a Ladislavu Šorčíkovi skončil mandát

Kandidáty na post radního jsou (přihlášení před VH):
- Martin Svoboda, Ludvik
- Zbyněk Cimr, CEC
- Ladislav Šorčík, Dalicros

- Nikdo z dalších členů se před termínem VH ke kandidatuře na funkci radního nepřihlásil.
- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.


- Odevzdáno bylo 41 hlasovacích lístků, z toho 41 platných hlasovacích lístků
- Martin Svoboda - 41 hlasů
- Zbyněk Cimr - 41 hlasů
- Ladislav Šorčík - 40 hlasů

- Novým radními radními jsou Martin Svoboda, Zbyněk Cimr, Ladislav Šorčík


8. Volba nové Kontrolní komise

- Předsedající vyzval členy, aby kandidovali do kontrolní komise.
Do kontrolní komise kandiduje Tomáš Tvrdík a Alois Salák, kteří se přihlásili předem. - Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.
- Odevzdáno bylo 41 hlasovacích lístků, z toho 41 platných hlasovacích lístků

Počty hlasů:
- Alois Salák - 41 hlasů
- Tomáš Tvrdík - 39 hlasů

- Novými členy kontrolní komise jsou Alois Salák, Tomáš Tvrdík

9. Hlasování o návrzích členů

Přišel člen Mech je nás 42 - Zbyněk Cimr navrhl řešit rázně ty členy, kteří si nepřevedli platby na nový bankovní účet sdružení. Poslední pokus o zaslání upozornění členům platícím na starý účet sdružení bude učiněn dne 1.8.2010. Od 1.9.2010 bude členům platícím na starý účet sdružení blokován přístup do Internetu. (40 PRO, 1 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)

Další Valná hromada bude v období březen-duben 2011.

Osobní nástroje