VI. Valná hromada 2009

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zápis z VI. Valné hromady KHnet.info, o.s.

Valná hromada se konala 17.10.2009 v 16:55 hodin.
Řádných členů ve Sdružení ke dni 17.10.2009: 2211
Členů přítomných na Valné hromadě: 40, tj. 1,8%

Valná hromada byla usnášení schopná.

Předsedající Valné hromady: Aleš Kerner
Skrutátoři: Petr Kaizner, Zbyněk Cimr
Zapisovatel: Aleš Kerner

Zápis schválí a ověří:
Aleš Kerner
Petr Pokorný

1. Zahájení

- Jednání VH bylo zahájeno 17.10.2009 v 16:55 hodin
- Radou určený předsedající Valné hromady (dále jen VH) Sdružení Aleš Kerner zahájil VH.

2. Volba orgánů VH

- Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleš Kernera (6 PRO, 1 se ZDRŽEL)
- Rada před zahájením VH zvolila skrutátory VH, Petra Kaiznera a Zbyňka Cimra (5 PRO, 2 se ZDRŽELI)

- VH zvolila ověřovatele zápisu:
Petr Pokorný (38 PRO, 1 ZDRŽEL SE, 1 NEHLASOVAL)

Přišel Člen Pavel Ladra
Je nás 41, tj. 1,85%

- VH schválila navržený program jednání (41 PRO)

3. Zpráva Rady o činnosti Sdružení v roce 2008, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce

- Předsedající přednesl zprávu o činnosti Sdružení v roce 2008, o stavu majetku a roční uzávěrce.
Nikdo z členů nevznesl dotaz
Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku Sdružení, Alois Salák předem odsouhlasil mailem, Petra Čejková se nevyjádřila

4. Schválení roční účetní uzávěrky

- Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2008 (40 PRO, 1 se ZDRŽEL)

5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2008 a 6. Plány rozvoje na konec roku 2009 a další

- Předsedající přečetl zprávu zhodnocující rozvoj Sdružení a přehled investic v roce 2008 a přednesl plány na rok 2009 a další roky.
- Martin Svoboda, Ludva se ptal na termín konání příští Valné Hromady, Aleš Kerner odpověděl, že bude v březnu-dubnu 2010

Přišla členka Ludmila Malinová
Je nás 42, tj. 1,9%

7. Volba jednoho člena Rady

- Radnímu Zdeňkovi Adamcovi skončil mandát

Kandidáty na post radního jsou (přihlášení před VH):
- Pavel Maxa, Siki
- Zdeněk Adamec, Protheus

- Nikdo z dalších členů se ani před termínem VH, ani na VH nepřihlásil ke kandidatuře na funkci radního.
- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.


- Odevzdáno bylo 38 hlasovacích lístků, z toho 38 platných hlasovacích lístků
- Pavel Maxa - 37 hlasů
- Zdeněk Adamec - 1 hlas

- Novým radním radním je Pavel Maxa, Siki


8. Volba nové Kontrolní komise

- Předsedající vyzval členy, aby kandidovali do kontrolní komise.
Do kontrolní komise kandidue Tomáš Tvrdík, Ing. Jan Vališ a stávající člen Alois Salák, který se přihlásil předem. - Hlasování proběhlo aklamací.

Počty hlasů:
- Alois Salák - 37 hlasů
- Tomáš Tvrdík - 31 hlasů
- Ing. Jan Vališ - 10 hlasů

- Novými členy kontrolní komise jsou Alois Salák a Tomáš Tvrdík

9. Hlasování o návrzích členů

- Předsedající vyhlásil přestávku pro podání návrhů členů

Osobní nástroje