V. Valná hromana 2008-2

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zápis z V. Valné hromady Sdružení KHnet.info - 2. zasedání

Valná hromada se konala 19.7.2008 v 20.00 hodin.
Řádných členů ve Sdružení ke dni 19.7.2008: 1784
Členů přítomných na Valné hromadě: 42, tj. 2,35%

Valná hromada byla usnášení schopná.

Předsedající Valné hromady: Aleš Kerner
Skrutátoři: Zbyněk Cimr, Petr Kaizner
Zapisovatelka: Lenka Kernerová

Zápis schválili a ověřili:
Aleš Kerner - předseda Sdružení
Petr Pokorný – ověřovatel zápisu

1. Zahájení

- Jednání VH bylo zahájeno 19.7.2008 v 20.00.
- Radou určený předsedající Valné hromady (dále jen VH) Sdružení Aleš Kerner (Monty) zahájil VH a přestavil se členům Sdružení.

2. Volba orgánů VH

- Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleše Kernera (Monty) (4 PRO, 1 se ZDRŽEL, 2 NEPŘÍTOMNI)
- Rada před zahájením VH zvolila skrutátory VH, Zbyňka Cimra (Cec) a Petra Kaiznera (Czernobyl) (6 PRO, 1 NEPŘÍTOMEN)

- VH zvolila ověřovatele zápisu:
Petr Pokorný (42 PRO)

- VH schválila navržený program jednání (40 PRO, 2 se ZDRŽELI)

3. Zpráva Rady o činnosti Sdružení v roce 2007, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce

- Předsedající přednesl zprávu o činnosti Sdružení v roce 2007, o stavu majetku a roční uzávěrce.
- Nikdo z členů nevznesl dotaz
- Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku Sdružení

4. Schválení roční účetní uzávěrky

- Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2007 (41 PRO, 1 se ZDRŽEL)

5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2007 a 6. Plány rozvoje na rok 2008 a další

- Předsedající přečetl zprávu zhodnocující rozvoj Sdružení a přehled investic v roce 2007 a přednesl plány na rok 2008 a další roky.
- Nikdo z členů nevznesl dotaz.

- Přišel další člen na VH, aktuální počet 43 (2,41%)

7. Volba 3 členů Rady

- Na radní kandidovali stávající radní, kterým skončil mandát a to, Aleš Kerner (Monty), Petr Kaizner (Czernobyl), Jan Schubert (Druss). Radní Aleš Kerner byl i předsedou Sdružení.
- Nikdo z dalších členů se ani před termínem VH, ani na VH nepřihlásil ke kandidatuře na funkci radního.
- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 43 platných hlasovacích lístků
- Aleš Kerner - 41 hlasů
- Petr Kaizner - 41 hlasů
- Jan Schubert - 41 hlasů

- Noví radní jsou tedy Aleš Kerner, Petr Kaizner a Jan Schubert.


- Předsedající vyhlásil přestávku, aby Rada Sdružení mohla zvolit nového předsedu Sdružení.

- Volbě předsedy byli přítomni všichni členové rady, tedy Aleš Kerner, Martin Svoboda, Petr Kaizner, Zbyněk Cimr, Jan Schubert, Ladislav Šorčík a Zdeněk Adamec.
- Volba probíhala tajně, v prvním kole bylo odevzdáno 7 hlasovacích lístků, 6 bylo platných.
- Aleš Kerner obdržel 3 hlasy
- Martin Svoboda obdržel 3 hlasy

- Rada odhlasovala, že v druhém kole nebudou sami kandidáti volit (ti s tím souhlasili).
- V druhém kole bylo odevzdáno 5 platných hlasovacích lístků.
- Aleš Kerner obdržel 5 hlasů
- Martin Svoboda obdržel 0 hlasů
- Novým (staronovým) předsedou Sdružení je Aleš Kerner, narozen 4.4.1979, bytem Studentů 133, 28401 Kutná Hora.

8. Volba nové Kontrolní komise

- Předsedající vyzval členy, aby kandidovali do kontrolní komise. Nikdo z členů se nepřihlásil.
- Předsedající navrhl stávající členy Kontrolní komise - Petru Čejkovou a Aloise Saláka do funkce na další rok. (42 PRO, 1 se ZDRŽEL)

9. Hlasování o návrzích členů

- Předsedající vyhlásil přestávku pro podání návrhů členů
- Aleš Kerner předložil návrh na změnu stanov a to v následujícím znění:
Čl. I, odst. 3 změnit na: "Sídlem Sdružení je Kutná Hora, Studentů 133, PSČ 284 01"
V Čl. V, odst. 1, písm. 5 změnit text: "alespoň 20% členů" na text "alespoň 1% členů"
(36 PRO, 3 PROTI, 4 se ZDRŽELI)
- Žádné další návrhy nebyly podány

Osobní nástroje