IX. Valná hromada 2013

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zápis z IX. Valné hromady KHnet.info, o.s.

Valná hromada se konala 29.6.2013 v 16:00 hodin.
Řádných členů ve Sdružení ke dni 29.06.2013: 2726
Členů přítomných na Valné hromadě při zahájení: 29, tj. 1,06%

Valná hromada byla usnášení schopná.

Předsedající Valné hromady: Aleš Kerner
Skrutátoři: Lukáš Jelínek a Ladislav Čermák
Zapisovatel: Aleš Kerner

Zápis schválí a ověří:
Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora
Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora

Vysvětlení pojmů:
VH - Valná hromada
Sdružení - KHnet.info, o.s.
Rada - Rada Sdružení

1. Zahájení

- Jednání VH bylo zahájeno 29.06.2013 v 16:14 hodin
- Radou určený předsedající Valné hromady (dále jen VH) Sdružení Aleš Kerner zahájil VH.

2. Volba orgánů VH

- Rada před zahájením VH zvolila předsedajícího VH, Aleše Kernera (5 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE, 1 RADNÍ NEPŘÍTOMEN)
- VH zvolila skrutátory, Lukáše Jelínka a Ladislava Čermáka (28 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

- VH zvolila ověřovatele zápisu: Jana Moravčíka (28 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)

- Aleš Kerner přednesl návrh na změnu programu VH: body budou nově seřazeny takto 4, 8, 9, 7, 3, 6 a 11, protože někteří členové musí z VH odejít a nebylo by nutné minimální kvórum pro hlasování.

- VH schválila navržený program jednání i se změnou Aleše Kernera (28 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE)
- Schválený program bude přiložen k zápisu z VH

- Předsedající VH oznámil, že podpisy ověřovatelů na tomto zápisu z VH budou úředně ověřeny pro lepší věrohodnost zápisu před úřady. Zároveň tento zápis bude potvrzením o volbě Radních a potvrzením o funkci předsedy sdružení.

3. Zpráva Rady o činnosti Sdružení v roce 2012, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce

- Předsedající přednesl zprávu o činnosti Sdružení v roce 2012, o stavu majetku a roční uzávěrce.
- Aleš Kerner přednesl data z účetní uzávěrky a vysvětlil vznik přebytků hospodaření. Veškeré přebytky hospodaření Sdružení budou použity pro rozvoj sítě Sdružení v dalších letech
- Kontrolní komise neměla námitek k účetní uzávěrce a stavu majetku Sdružení.

4. Schválení roční účetní uzávěrky

- Hlasování o schválení roční účetní uzávěrky za rok 2012 (28 PRO, 1 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)
- Aleš Kerner se zeptal Pavla Gintera, zda chce něco doplnit ke schválení roční účetní uzávěrky za rok 2012, bylo odpovězeno, že nikoliv.
- Výkazy a Výkazy v plném rozsahu budou připojeny k zápisu z VH

8. Volba Radních

- Radním Martinu Svobodovi, Zbyňkovi Cimrovi a Ladislavu Šorčíkovi skončil mandát

Kandidáty na post radního jsou (přihlášení před VH):
- Martin Svoboda, Ludvik
- Zbyněk Cimr, CEC
- Ladislav Šorčík, Dalicros

- Nikdo z dalších členů se před termínem VH ani na VH ke kandidatuře na funkci radního nepřihlásil.
- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 29 hlasovacích lístků, z toho 29 platných hlasovacích lístků
- Martin Svoboda - 24 hlasů
- Zbyněk Cimr - 28 hlasů
- Ladislav Šorčík - 23 hlasů

- Novým radními radními jsou:
Martin Svoboda, narozen 03.02.1975, bytem Masarykova 600, Kutná Hora
Zbyněk Cimr, narozen 09.05.1961, bytem Opletalova 171, Kutná Hora
Ladislav Šorčík, narozen 18.05.1985, bytem Na Vítkově 683, Kutná Hora

- Valná hromada potvrzuje, že stávajícími Radními, zvolenými 12.5.2012 jsou:
Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, Kutná Hora
Petr Kaizner, narozen 07.11.1980, bytem Na Vítkově 682, Kutná Hora
Pavel Maxa, narozen 02.03.1982, bytem Studentů 135, Kutná Hora
Jan Moravčík, narozen 03.09.1983, bytem Jana Zajíce 129, Kutná Hora

- Valná hromada potvrzuje, že předsedou Sdružení je Aleš Kerner, narozen 04.04.1979, bytem Studentů 133, zvolen 12.5.2012.

9. Volba nové Kontrolní komise

Kandidáty na post člena Kontrolní komise jsou:
- Alois Salák, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Tvrdík, stávající člen Kontrolní komise

- Téměř proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

Po odevzdání většiny hlasovacích lístků bylo na návrh Ing. Jana Vališe stornováno hlasování do Kontrolní komise, protože předsedající Aleš Kerner neoznámil, že hlasování bude probíhat dohromady s hlasováním o členech Rady. Na 28 odevzdaných hlasovacích lístcích byly stornovány hlasy a byla ručně vytvořena okénka pro nové hlasy.

Na návrh Ing. Jana Vališe byl rozšířen počet Kandidátů kontrolní komise na 3 o Ing. Jana Vališe. Ing. Jan Vališ také požaduje, aby kontrolní komise vypracovávala lépe zprávy z její činnosti.

Aleš Kerner Ing. Janu Vališovi vysvětlil, že kontrolní komise ve Sdružení má k dispozici nástroje pro průběžnou kontrolu. Zejména faktury a doklady o platbách jsou scanovány a ukládány do interního administračního systému a jsou k náhledu i za několik let zpětně, stejně tak jako kniha jízd je vedena elektronicky a to z GPS polohy vozidel a je zaznamenávána přímo během jízdy a není tedy možné to, aby byl rozdíl ve vykázaných a ujetých kilometrech, což by se mohlo dle Ing. Jana Vališe stávat. Také všichni členové si mohou během roku kontrolovat strukturu nákladů na své statusové stránce.

Kandidáty na post člena Kontrolní komise nyní jsou:
- Alois Salák, stávající člen Kontrolní komise
- Tomáš Tvrdík, stávající člen Kontrolní komise
- Ing. Jan Vališ

- Proběhla tajná volba pomocí hlasovacích lístků.

- Odevzdáno bylo 29 hlasovacích lístků, z toho 29 platných hlasovacích lístků
- Alois Salák - 27 hlasů
- Tomáš Tvrdík - 22 hlasů
- Ing. Jan Vališ - 9 hlasů

Novými členy kontrolní komise jsou:
- Alois Salák
- Tomáš Tvrdík

7. Změna stanov

- Předsedající přednesl návrh na změnu stanov Sdružení.

- Lákáš Jelínek přednesl svůj návrh na změnu Čl. IV, ods. 2., písm. d. a to tak, aby tento bod byl v tomto znění:

"Jménem řádného člena – právnické osoby jedná ve vztahu ke Sdružení statutární orgán. Řádný člen – právnická osoba může úředně ověřenou plnou mocí pověřit jinou fyzickou osobu k tomuto jednání."

O změně stanov, i se změnou Lukáše Jelínka VH hlasovala takto 28 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE

Aleš Kerner přednesl ještě po schválení stanov dodatečný návrh Rady Sdružení v tomto znění: "Rada Sdružení navrhuje, aby byl stávajícím pozastaveným členům převeden statut členství na Sympatizant. A to k prvnímu dni v měsíci následujícího po potvrzení nových Stanov Ministerstvem vnitra ČR. Veškeré vzniklé přeplatky z těchto snížených příspěvků budou vráceny, všechny dlužné příspěvky budou vymáhány."

O návrhu Rady VH hlasovala takto: 28 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE, 1 NEHLASOVAL

v 17:20 odešli členové Petr Pokorný a Adam Kratochvíl.

Pavel Ginter vznesl dotaz, zda lze počítat se snížením členských příspěvků. Bylo odpovězeno Alešem Kernerem a Martinem Svobodou, že jakékoliv hýbání s členskými příspěvky, ať směrem nahoru nebo směrem dolů přináší velice administrativně nákladný krok s malým rozdílem pro člena. Také vysvětlili, že se spíše budou přidávat výhody pro stávající členy - aktuálně to je například sledování televize.

5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2012

- Předsedající přečetl zprávu zhodnocující rozvoj Sdružení a přehled investic v roce 2012

- Grantový systém 2012-2013
- Nešvary cizozemských členů
- Internetová konektivita
- Nově budované přístupové body
- Náhrada po zrušeném bodu Uhelná
- Vývoj počtu členů
- Zakoupení budovy
- Plánované optické výkopy

- Předsedající prezentoval členům fotografie našich nových přístupových bodů, budovy a optických tras.

6. Plány rozvoje na rok 2013 a další

- Předsedající přednesl plány a vize na rok 2013 a další roky.
- Struktura nákladů je plánována pro rok 2013 stejná, jako v roce 2012 krom investic, které budou vyšší díky výkopům, budování serverovny a opravě zakoupené budovy. Na tyto akce bude rozpuštěna část zisku z minulých let. Uspořené finance budou použity opět v dalších letech k větším investičním akcím, zejména k budování optické sítě.

11. Hlasování o návrzích členů

- bylo vzneseno pouze několik dotazů členů, na které Radní odpověděli, ale nehlasovalo se o nich.

Závěr VH

VH byla ukončena v 17:48. Další Valná hromada bude v období první polovině roku 2014.

Osobní nástroje