IV. Valná hromana 2007-2

Z KHnetWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zápis z IV. Valné hromady Sdružení KHnet.info - 2. zasedání

Valná hromada se konala 21.7.2007 v 20.00 hodin. Řádných členů ve Sdružení ke dni 21.7.2007: 1268 Členů přítomných na Valné hromadě: 34, tj. 2,68%

Valná hromada byla usnášení schopná.

Předsedající Valné hromady: Aleš Kerner

Zápis schválili a ověřili:
Aleš Kerner - předseda Sdružení
Petr Pokorný – ověřovatel zápisu


1. Zahájení

- Jednání VH bylo zahájeno 21.7.2007 v 20.00.
- Radou určený předsedající Valné hromady (dále jen VH) Sdružení Aleš Kerner (Monty) zahájil VH a přestavil členům Sdružení stávající členy Rady Sdružení.


2. Volba orgánů VH

- VH zvolila 2 skrutátory:
Zbyněk Cimr (CEC) - 34 hlasů
Jan Mysliveček (Johnny Cage) - 34 hlasů

- VH zvolila ověřovatele zápisu:
Petr Pokorný - 34 hlasů

- předsedající VH navrhl změnu programu:
Sloučení bodu 3,4,5 do jednoho velkého bloku (body se navzájem prolínají)
Přesun bodu 8 za bod 5

Program VH byl schválen 34 hlasy


3,4,5. Zhodnocení vývoje

- Předsedající VH přednesl zprávu o činnosti Sdružení za předchozí rok, zprávu o stavu majetku a roční účetní závěrku
- Předsedající VH přednesl zhodnocení rozvoje a přehled investic za rok 2006
- Předsedající VH přednesl plány rozvoje na rok 2007

- Následovaly dotazy členů
- Nebyla vznesena námitka proti žádné zprávě


8. Schválení roční účetní závěrky

- žádný z členů nepřednesl námitku vůči roční účetní závěrce
- kontrolní komise též schválila roční účetní závěrku
- VH hlasování schválila roční účetní závěrku 34 hlasy


6. Volba nových členů Rady

- Předsedající přestavil kandidáty na radní. Na radní kandidovali.
Martin Svoboda (Ludvik) - stávající radní
Zbyněk Cimr (CEC) - stávající radní
Alois Salák (Mech) - stávající radní
Ladislav Šorčík (Dalicros)
Pavel Ladra (Čmoud)

- dodatečně navrženým kandidátem byl až na VH navržen Marian Kočenda (Mario), se kterým bylo navržení telefonicky konzultováno.
Navržený s kandidaturou souhlasil.

- proběhlo hlasování hlasovacími lístky do volební urny

- ověřovatel zápisu zkontroloval zapečetění volební urny a provedl rozpečetění nožem.

- Následovala kontrola volebních lístků a sčítání hlasů.

Zvolení členové Rady:
Martin Svoboda - 28 hlasů
Ladislav Šorčík - 22 hlasů
Zbyněk Cimr - 21 hlasů

Nezvolení členové Rady:
Pavel Ladra - 15 hlasů
Alois Salák - 10 hlasů
Marian Kočenda - 1 hlas

- bylo odevzdáno 34 hlasovacích lístků, 33 bylo platných


7. Volba Kontrolní komise

- stávající VH končí volební období. Stávající členka Petra Čejková (Petka) kandiduje do Kontrolní komise znovu, člen Ladislav Šorčík (Dalicros) nemůže kandidovat, protože byl zvolen Radním

- z přítomných členů se přihlásili ke kandidatuře následující členové:
Alois Salák (Mech)
Petr Veselý (King)
Roman Kastner (Crasti)

- Přítomní kandidáti Mech, King a Crasti se představili před VH, předsedající přestavil nepřítomnou kandidátku Petku.

Zvolení členové Kontrolní komise:
Alois Salák (Mech) - 26 hlasů
Petra Čejková (Petka) - 22 hlasů

Nezvolení členové Kontrolní komise:
Petr Veselý (King) - 4 hlasy
Roman Kastner (Crasti) - 3 hlasy


9. Změny stanov Sdružení

- předsedající přednesl návrhy na změnu stanov Sdružení.

- Návrh člena Mraz - přidat do činností Sdružení podporu odborných a sportovních aktivit byl zkonzultován a zamítnut z důvodu, že lze tyto aktivity zahrnout do již existujících cílů sdružení.

Návrhy změn:


Bod čl.I.,odst.1 stanov původní znění: Občanské sdružení s názvem Sdružení KHnet.info (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob
Bod čl.I.,odst.1 stanov nové znění: Občanské sdružení s názvem KHnet.info, o.s. (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob


Bod čl.II.,odst.1,písm.j. stanov - přidaný bod: Podpora humanitárních, ekologických a sportovních projektů a akcí


Bod čl.III.,odst.2 stanov původní znění: Členství ve Sdružení je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů.
Bod čl.III.,odst.2 stanov nové znění: Členství ve Sdružení je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů a uhrazením závazků dle čl.VII.,odst.1.,písm.a.,bod II.


Bod čl.III.,odst.4 stanov původní znění: O vzniku členství rozhoduje Rada. Pri rozhodování vezme v úvahu technické možnosti připojení nového člena na komunikační infrastrukturu sdružení.
Bod čl.III.,odst.4 stanov nové znění: O vzniku členství rozhoduje Rada Sdružení (dále jen Rada). Pri rozhodování vezme v úvahu technické možnosti připojení nového člena na komunikační infrastrukturu Sdružení.


Bod čl.III.,odst.5 stanov původní znění: Člen sdružení má právo podat žádost o pozastavení členství. Při pozastaveném členství nemá povinnost platit měsíční členské poplatky a nemá právo ani možnost využívat produkty sdružení. Pokud se pozastaví členství řádného člena, je automaticky pozastaveno členství jeho přidružených členů.
Bod čl.III.,odst.5 stanov nové znění: Zrušen


Bod čl.IV.,odst.2,písm.b. stanov původní znění: Platit ve stanovených lhůtách členské poplatky.
Bod čl.IV.,odst.2,písm.b. stanov nové znění: Platit ve stanovených lhůtách členské poplatky a příspěvky.


Bod čl.V.,odst.1,písm.c. stanov původní znění: První Valná hromada bude svolána do 60 dnů od data registrace sdružení.
Bod čl.V.,odst.1,písm.c. stanov nové znění: Zrušen


Bod čl.V.,odst.1,písm.h. stanov původní znění: Na Valné hromadě je nejprve zvolen ověřovatel a poté po případném doplnění i program. Jednání valné hromady jsou neveřejná. Z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který spolupodepíše zvolený ověřovatel.
Bod čl.V.,odst.1,písm.h. stanov nové znění: Na Valné hromadě je nejprve zvolen ověřovatel a poté po případném doplnění i program. Jednání valné hromady jsou neveřejná. Z každého zasedání bude vyhotoven zápis, který podepíše zvolený ověřovatel a předseda Sdružení.


Bod čl.V.,odst.1,písm.j. bod II. stanov původní znění: V případě zániku Sdružení rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem.
Bod čl.V.,odst.1,písm.j.,bod II. stanov nové znění: V případě zániku Sdružení rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem. Přednostně budou vyřizovány závazky Sdružení ke svým členům.


Bod čl.V.,odst.2,písm.e. stanov původní znění: Rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů.
Bod čl.V.,odst.2,písm.e. stanov nové znění: Rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů, nevyžaduje-li rozhodnutí jednoznačný souhlas.


Bod čl.V.,odst.2,písm.d. stanov původní znění: Zasedání rady svolává předseda sdružení zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání může být provedeno elektronickou formou.
Bod čl.V.,odst.2,písm.d. stanov nové znění: Rada zasedá dle potřeby, zpravidla elektronickou formou.


Bod čl.VII.,odst.1,písm.a. stanov původní znění: členské poplatky
Bod čl.VII.,odst.1,písm.a. stanov nové znění: členské poplatky a příspěvky.


Bod čl.VII.,odst.1,písm.a.,bod I. stanov původní znění: Pravidelný členský měsíční poplatek za využívání technických prostředků sdružení.
Bod čl.VII.,odst.1,písm.a.,bod I. stanov nové znění: Pravidelný členský měsíční příspěvek za využívání technických prostředků Sdružení.


Bod čl.VII.,odst.1,písm.a.,bod III. stanov původní znění: Roční členský poplatek na režijní náklady sdružení související s propagací sdružení a propagaci jeho činnosti v ostatních institucích, médiích, odborném a veřejně dostupném tisku aj., za zapsání do seznamu členů, za vystavení listiny potvrzující skutečnosti zapsané v seznamu atd. V případě ukončení členství ve sdružení z vlastní vůle člena, je poměrná část tohoto poplatku vratná. Počítají se pouze celé měsíce zbývající do konce roku.
Bod čl.VII.,odst.1,písm.a.,bod III. stanov nové znění: Roční členský příspěvek na režijní náklady Sdružení související s propagací Sdružení a propagaci jeho činnosti v ostatních institucích, médiích, odborném a veřejně dostupném tisku aj., za zapsání do seznamu členů, za vystavení listiny potvrzující skutečnosti zapsané v seznamu atd. V případě ukončení členství ve Sdružení z vlastní vůle člena, je poměrná část tohoto příspěvku vratná. Počítají se pouze celé měsíce zbývající do konce roku.


Bod čl.VII.,odst.1,písm.a.,bod IV. stanov - přidaný bod: Mimořádné členské příspěvky


Bod čl.VIII.,odst.1 stanov původní znění: Pro svou činnost vydá Rada sdružení minimálně tyto interní řády a to ve lhůtě maximálně 60 dnů ode dne registrace sdružení:
Bod čl.VIII.,odst.1 stanov nové znění: Pro svou činnost vydává Rada tyto interní řády:


Bod čl.VIII.,odst.3. stanov původní znění: První radou sdružení a členy sdružení jsou členové přípravného výboru.
Bod čl.VIII.,odst.3. stanov nové znění: Zrušen.


Další změnou je sjednocení písmen na začátku slov Rada a Sdružení v celém dokumentu.

Návrh změny stanov byl schválen 34 hlasy


10. Další návrhy členů

- Návrh Drusse: 1. Navrhuji, jako jeden z bodů, začlenit hlasování o výletu (placený z peněz o.s. KHnet) do Zoo v Praze (za gorilama) pro účastníky Valné Hromady (řádně přihlášené ve stanoveném termínu).

Neschváleno - 10 Pro, 18 Proti, 6 Zdrželi se

- Návrh Montyho a Drusse: Navrhujeme aby KHnet.info o.s. adoptovalo "na dálku" nějaké dítě z Keňi či Guinei. Prostě pomoci určitému človíčkovi získat alespoň základní vzdělání. Adopce by proběhla prostřednictvím Humanistického Hnutí (http://www.humanistinarovinu.cz/ či http://www.novyhumanismus.cz/). Roční podpora je 6000,- (Guinea) či 7200,- (Keňa). Také je možnost http://www.adopcenadalku.cz/

Schváleno - 31 Pro, 1 Proti, 2 Zdrželi se

- Po hlasování probíhala k adopci diskuze. VH pověřila Radu a Kontrolní komisi dozorem a vedením projektu (např. výběr vhodné kontaktní osoby, apod.)
- VH se dále dohodla, že může podporovat další projekty. Předsedající doplnil, že projekt, který má být realizován, musí být navrhovatelem představen na webu Sdružení, případně foru a musí se mu někdo věnovat.

- Další projektem k zamyšlení byl návrh na sponzoring zvířete v ZOO (místo výletu do ZOO). Přednostně by měla být vybrána jiná ZOO než pražská, případně blízké záchytné stanice pro zvířata nebo zvířecí útulky.

Osobní nástroje